Ibu Kaum Mukminin dan Keutamaan Wanita Muslim Pertama

Sayidah Khadijah berasal dari kabilah Quraisy. Ayahnya Khuwailid serta ibunya Fatimah binti Zaidah, keduanya adalah dari keluarga bangsawan ...

Sayidah Khadijah berasal dari kabilah Quraisy. Ayahnya Khuwailid serta ibunya Fatimah binti Zaidah, keduanya adalah dari keluarga bangsawan arab yang paling di hormati di Hijaz.


Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin Killab adalah orang yang di hormati di kalangan Quraisy. Di zaman jahiliyah Khuwailid adalah tetua dalam sukunya. Pada perang fijar kedua, di hari yang di kenal dengan Syumthah, dan pada hari itu Quraisy tengah mempersiapkan perang dengan Kinanah, Ia memangku jabatan sebagai kepala suku Asad.


Di tuliskan dalam sejarah bahwa ketika Tuba’ hendak membawa batu Hajar Aswad ke Yaman, Khuwailid bangkit menentang. Penentangan ini menunjukkan kedudukan menonjol dia di zaman tersebut. Sepupu Khadijah As Waraqah bin Nufail, pendeta Arab waktu itu, sebagaimana di tuliskan dalam sejarah memiliki pengetahuan dan informasi dari kitab-kitab agama-agama sebelumnya.


Putra-putri Khadijah As


Terkait dengan jumlah anak-anak Khadijah As, para sejarawan berbeda pendapat. Pendapat masyhur mengatakan, “Hasil pernikahan Rasulullah Saw dan Khadijah As adalah enam anak. 1. Hasyim, 2. Abdullah keduanya di kenal dengan Thahir dan Tayyib, 3. Ruqayyah, 4. Zainab, 5. Ummu Kultsum, 6. Fatimah.


Ruqayyah adalah putri tertuanya dan selanjutnya adalah Zainab, Ummu Kultsum serta Fatimah. Putra-putra Khadijah As telah meninggal sebelum pengutusan(bi’tsah) Nabi Saw. namun putri-putri beliau hidup dalam periode kenabian Rasulullah Saw.


Sekelompok sejarawan meyakini bahwa Qasim dan semua putri Nabi Saw lahir setelah di utusnya Nabi dan beberapa hari sesudah Nabi hijrah ke Madinah.


Biografi Khadijah As
Sebelum kehadiran Islam Khadijah merupakan wanita Quraisy yang cukup menonjol, sedemikian hingga Ia di gelari sebagai wanita suci(Thahirah) dan pemimpin wanita Quraisy. Sebelum menjadi isteri Rasulullah Saw Ia sebelumnya pernah menjadi isteri Abu Halah Hind bin Banasy bin Zurarah dan kemudian menjadi isteri dari Atiq bin Aidz dari bani Makhzum. Beliau di karuniai dua putra dari Abu Halah dan seorang putri dari Atiq. Mereka adalah saudara-saudari se ibu dari Fatimah As.


Sesudah dua pernikahan ini, meskipun Ia adalah wanita cantik nan kaya serta banyak yang menginginkannya, Ia memutuskan untuk tidak bersuami dan memilih berniaga dengan harta yang di milikinya. Hingga suatu ketika Abu Thalib menginginkan keponakannya menjadi pekerja Khadijah sebagaimana keluarganya yang lain dan pergi berdagang ke Syam dan begitulah yang terjadi. Setelah perjalanan dagang inilah kemudian Khadijah As tertarik untuk menikah dengan Muhammad Saw dan sebagaimana kita ketahui Ia menerimanya menjadi suami.


Sebagaimana masyhur di ketahui di kalangan sejarawan serta di dukung pula oleh sunnah, Khadijah As ketika menikah dengan Muhammad Saw berumur 40 tahun. Namun mengingat jumlah anak-anak yang lahir dari pernikahan ini, dapat di katakan, para penulis sejarah memilih angkat 40 dari sisi bahwa angka ini adalah angka sempurna. Berbeda dengan pendapat masyhur ini, Ibnu Sa’ad dengan sanad dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa umur Khadijah ketika menikah dengan Muhammad Saw adalah 28 tahun.


Pernikahan dengan Nabi Saw


Kemuliaan dan kebaikan Muhammad bin Abdullah yang berasal dari kabilah arab paling terpandang “Bani Hasyim”, serta potensi, kelayakan, kepribadian unggul dan popularitasnya dalam menjaga amanah, menjadi buah bibir di kalangan umum dan khusus. Sedemikian hingga beliau di sebut “Muhammad Amin”. Kabar dan berita ini menyebabkan Khadijah menyukai latar belakang nasab, kepatutan, kepribadian dan karakter-karakter terpujinya. Aspek-aspek ini pula yang menyebabkan Khadijah As mengutus seorang perempuan bernama Nafisah, putri Aliyah, sebagai perantara untuk memberitahukan kesiapannya untuk menikah dengan Muhammad Saw.


Sebagian sejarawan berkeyakinan bahwa Khadijah sendiri yang mengungkapkan hal ini secara langsung kepada Muhammad Saw, dan menurut Ibnu Hisyam, sejarawan terkenal, kepada Muhammad Saw Ia mengatakan, “Wahai putra pamanku! Melalui ikatan kekeluargaan yang terdapat di antara aku dan engkau, serta keagungan dan kehormatan yang ada pada kaummu, serta sifat amanah dan kejujuran yang ada padamu, aku ingin mengatakan secara gamblang padamu bahwa aku berkeinginan untuk menjadi isterimu”.


Nabi menceritakan hal ini kepada pamannya Abu Thalib dan Abu Thalib menyatakan persetujuannya, Nafisah yang menjadi perantara pun menyampaikan kesiapan “Muhammad Amin” kepada Khadijah dan sesudah ini di gelarlah acara pernikahan yang cukup semarak di rumah Khadijah As.


Wanita Muslim Pertama


Dalam penukilan Ali bin Ibrahim – salah seorang muhaddits syiah – dalam menafsirkan ayat, “فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین” mengatakan, “Ayat ini turun di Mekah setelah tiga tahun kenabian Rasulullah Saw dan peristiwanya seperti ini di mana maqom kenabian di turunkan kepada Nabi Saw pada hari senin dan Ali As menjadi muslim pada hari selasa dan setelah itu Khadijah putri Khuwailid isteri Nabi Saw menjadi muslimah(masuk Islam).


Dan dalam penukilan kitab “Tharaf” Sayyid Ibnu Thawus yang meriwayatkan dari kitab Washiyyah Isa bin Mustafad dari hadhrat Musa bin Ja’far dari ayahnya imam Shadiq As bahwa seperti inilah Rasulullah Saw mengajak keduanya kepada Islam dan keduanya bersama-sama beriman dan menerima Islam.


Kelahiran Fatimah As


Imam shadiq As berkata, “Ketika Khadijah memilih Nabi Saw sebagai suami, wanita-wanita Mekah lantaran permusuhan dengan beliau menjauh darinya, mereka bukan hanya tidak mengucapkan salam kepada Khadijah; bahkan mencegah wanita-wanita lainnya berinteraksi dengannya. Olehnya itu timbul ketakutan pada diri Khadijah; tentunya Ia lebih banyak takut jikalau saja mereka merugikan atau mencelakai Nabi Saw.


Sewaktu Khadijah mengandug Fatimah, Fatimah berbicara dengannya dalam perut dan Ia menghibur ibunya serta menganjurkannya untuk bersabar namun kondisi ini di sembunyikannya kepada Nabi hingga suatu hari Nabi masuk dan mendengar Khadijah berbincang dengan seseorang. Nabi melihat di sekelilingnya; namun Nabi tidak melihat siapa pun, kemudian bertanya, “Wahai Khadijah! Dengan siapa engkau berbicara?”, Khadijah dalam menjawab mengisyaratkan bayi yang ada dalam kandungannya dan mengatakan, “Anak yang ada dalam kandunganku berbicara denganku dan menghiburku”, Nabi berkata, “Saat ini pula Jibril mengabarkanku bahwa Ia adalah perempuan. Ia dan keturunannya suci, penuh berkah dan memberkati dan Tuhan akan menjadikan keturunanku darinya. Dari keturunannya akan lahir para imam agama dan Allah Swt setelah terputusnya wahyu, menjadikan mereka sebagai khalifahnya di bumi”.


Kontribusi dan Pengabdian Khadijah As


Khadijah As selama 24 tahun hidup bersama dengan Rasulullah Saw telah memberikan kontribusi dan pengabdian begitu besar kepada Nabi dan agama Islam. Dukungan harta, jiwa dan perasaan kepada Nabi Saw, membenarkan dan mendukung Nabi di saat tidak ada seorang pun yang mendukungnya serta menolong Nabi dalam menghadapi gangguan kaum musyrik merupakan salah satu sudut dari pengabdian penting Khadijah. Setelah menikah dengan Nabi Saw, Khadijah menyerahkan harta miliknya kepada beliau untuk di gunakan sesuai dengan yang di kehendaki Nabi. Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada harta yang paling menguntungkan bagiku seukuran harta Khadijah”.
Khadijah As tidak hanya beriman dari kedalaman jiwa kepada risalah Nabi Saw, melainkan juga membantunya dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pengingkaran kaum musyrik dan orang-orang jahat. Selama hidunya, Ia tidak mengizinkan gangguan dan siksaan kaum musyrik menyulitkan Nabi Saw. Ketika Nabi Saw pulang ke rumah dengan setumpuk kesedihan dan musibah, Khadijah kemudian menenangkan hatinya dan menyingkirkan kekhawatiran dari benaknya.


Harta kekayaan Khadijah sejak awal di gunakan sebagai instrumen yang tepat demi kemajuan Islam. Menariknya, bagian terakhir dari harta Khadijah di gunakan oleh Amirul mukminin Ali As dalam perjalanan hijrah ke Madinah.
Perjalanan dan safar mayoritas kaum muslimin menjadi mungkin dengan harta kekayaan Khadijah dan terakhir di gunakan oleh kafilah yang di pimpin Amirul mukminin Ali As.


Wafat Khadijah As


Tiga tahun sebelum hijrah Khadijah As jatuh sakit. Lantaran sakitnya yang semakin parah, Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Ada beberapa wasiat dariku, maafkan aku! Aku telah lalai dalam hakmu”.


Nabi Saw berkata, “Aku tak pernah melihat kesalahan darimu, engkau telah berusaha semaksimal mungkin. Engkau teramat lelah di rumahku dan engkau telah menggunakan hartamu di jalan Allah Swt”.


Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Wasiat keduaku adalah jagalah putri ini; dan Ia mengisyaratkan Fatimah Az Zahra As, karena setelah kepergianku dia akan menjadi piatu dan terasing. Jangan sampai di antara wanita-wanita Quraisy ada yang mengganggunya. Jangan sampai seseorang menempeleng mukanya. Jangan sampai seseorang meneriakinya. Jangan sampai seseorang beperilaku tidak patut dan keji kepadanya. Adapun wasiat ketiga, aku malu mengatakannya padamu, akan kukatakan kepada Fatimah sehingga Ia nantinya menyampaikannya kepadamu”. Kemudian Ia memanggil Fatimah dan berkata, “Cahaya mataku! Katakan kepada ayahmu Rasulullah; ibuku mengatakan, “Aku takut dengan kubur; aku mohon agar engkau mengafani aku dengan pakaian yang engkau pakai ketika wahyu turun kepadamu”. Fatimah As kemudian keluar dari kamar dan menyampaikannya kepada Nabi Saw. Nabi lalu memberikan pakaian tersebut kepada Khadinjah dan Ia begitu gembira. Ketika Khadijah meninggal, Nabi Saw memandikan dan mengafaninya sendiri. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan kafan yang di bawanya dari surga dan berkata, “Wahai Rasulullah! Allah Swt mengucapkan salam kepadamu dan berfirman; dia telah menggunakan hartanya di jalan kami dan kami lebih layak untuk menanggung kafannya”.


Khadijah As meninggal dunia di usia 65 tahun pada bulan ramadhan tahun 10 kenabian di luar lembah Abu Thalib. Nabi Saw sendiri yang memandikan dan memberikan hanuth serta mengafaninya dengan kain yang di bawa malaikat Jibril dari Allah Swt. Rasulullah Saw sendiri yang masuk kedalam liang kubur dan meletakkan tubuh Khadijah dan kemudian memasang batu lahad di tempatnya. Beliau meneteskan air mata untuk khadijah, mendoakan dan memohonkan ampunan untuknya. Makam Khadijah As terletak di pekuburan Hajun kota Mekah.


Keutamaan-keutamaan Khadijah As


Di antara fadhilah dan keutamaan Khadijah As adalah suatu maqam di dalam surga yang di janjikan Allah Swt kepadanya. Nabi Saw telah berkali-kali memberitahukan Khadijah tentang masalah ini dan mengatakan, “Di surga engkau mempunyai rumah yang di dalamnya tidak akan engkau lihat kesulitan dan kesengsaraan”. Imam Shadiq As juga berkata, “Ketika Khadijah telah meninggal, Fatimah kecil terlihat tidak sabar dan terus mengelilingi ayahnya serta mencari ibunya. Nabi Saw semakin sedih melihat kondisi putri kecilnya dan berusaha mencari jalan untuk menenangkannya. Fatimah terus-menurus memperlihatkan ketidaksabaran hingga malaikat Jibril turun kepada Nabi dan berkata, “Sampaikan salam kepada Fatimah dan katakan; ibumu di surga hidup dalam suatu rumah yang berdekatan dengan Asia isteri firaun serta Maryam putri Imran”. Ketika Fatimah mendengar ucapan ini, Ia kemudian menjadi tenang dan tidak lagi menampakkan kegusaran.


Khadijah As Dalam Pandangan Ulama-ulama Ahlusunnah 
Ibnu Hajar Asqalani, “Di antara keunggulan-keunggulan Khadijah adalah memuliakan Nabi Saw serta membenarkanucapannya baik sebelum maupun sesudah menjadi utusan Allah Swt.”


Ibnu Ishaq berkata, “Khadijah adalah seorang yang pertama kali menyatakan iman kepada Allah dan rasul-Nya serta membenarkan segala apa yang di ucapkan Nabi Saw. Allah Swt menghilangkan kesedihan Nabi melalui Khadijah dan memudahkan jalan baginya untuk melanjutkan risalahnya”. Ia menambahkan, “Khadijah bagi Islam adalah menteri kejujuran. Wanita ini berpikiran kedepan, mulia dan cerdas dan Allah Swt memberikan maqam “Bakiru ummati” kepadanya”.


Hisyam bin Muhammad berkata, “Rasulullah Saw bermusyawarah dengan Khadijah dalam berbagai pekerjaan. Ia adalah teman yang jujur dan benar bagi Nabi Saw dan Muhammad Saw menghormatinya”.


Izzuddin Ibnu Atsir, “Khadijah adalah wanita cerdas dan mulia. Semua orang-orang di kaumnya berlomba-lomba meminang untuk menikah dengannya, namun Ia tidak menerimanya dan melalui seseorang menyampaikan kesiapannya untuk menikah dengan Rasulullah Saw”.


Muhammad bin Ahmad Zahabi, “Dia adalah ibu kaum mukminin dan pemimpin wanita seluruh alam di zamannya serta berperan dalam memperkuat misi risalah suaminya serta memberikan harapan kepadanya. Khadijah adalah seorang yang religius, suci, pemurah, mulia dan ahli surga. Nabi Saw memuji isterinya ini dan lebih mengutamakannya dari wanita-wanita mukmin yang lain”.


Abdurrahman bin Jauzi, “lantaran perintah nubuwwah telah jelas, Khadijah lebih dahulu dari yang lain untuk cenderung kepada Nabi. Seluruh putra-putri Nabi Saw di lahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim”. /abna

loading...
loading...
loading...
Name

#ahlulbait #shalawat #doa #AlQuds #buku putih mazhab syiah #DR Ahmad Thayyib #Dzikir #ebooks #Fatimah #FikihSyiah #ImamAli #ImamHasanAlMujtaba #ImamKhomeini #isis #kitabsyiah #syiahmenjawab #alkafi #Mufti Ahlusunnah Mesir #Mufti Al-Azhar #Persatuan Umat Islam #Syiah Bagian dari ISLAM #syiahmenjawab #tabayyun #alibinabithalib #Umur #Walipitu #Walisongo #Wawancara Eksklusif 10 kegagalan memahami syiah 17 Agustus 2017 4 Pesan Nabi SAW kepada 'Ali as ABI ABI berkunjung Kemenko Polhukam abu bakar abu dzar abu dzar al-ghifary abu jaham Abu Turab Adab Berkomunikasi Dalam Quran agama Agama amp; Dunia Agama dan AKhlak Agama dan Dunia Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern Agama Memperkuat Diri Hadapi Kesulitan Agama Sadis agama untuk manusia Agresi Saudi agustinus ahkamul quran Ahli Ibadah Yang Riya' ahlul bait ahlul bayt ahlul bayt as ahlulbait Ahlulbait as adalah Ahlu adz Dzikr Ahlulbait as Bagaikan Pintu Pengampunan Ahlulbait Nabi as adalah Tali Allah Ahlussunnah ahlusunah Ahmad Taufik Jufry air Air Mata Kerinduan Uwais Al Qarani Kepada Rasul SAW Ajaran Ajaran Nabi Muhammad Saw Untuk Kehidupan ajwibah akal fitrah AKAR FITNAH akhlak Akhlak Imam Sajjad Pasca Karbala Akhlak Mulia Akibat Lalai Shalat Akidah Akidah Syiah Aktivis Al Mahdi al quran Al Quran al quran syiah Al-Fatihah al-ghaib Al-Ghazali Al-Kalbi Al-Qur'anul Karim Al-Quran Alam Ali Ali Akbar Ali ibn Abi Thalib ali khamenei ali shariati ali syariati aliran sesat Amalan Malam Nisfu Sya’ban amaliyah Amr bin Yasir an-Najasy an-Najazyi Anda Bertanya Anda bertanya SYiah menjawab Annemarie Schimmel Anti Stres anti terorisme Antologi Islam Apa Apa Definisi Roti? Apa yang Kita Pikirkan Api Takfiriah Yang Menjilat Diri Sendiri Arab Saudi Arbain Husaini Argumentasi Rasional Syiah Tentang Imamah Aristoteles asal-usul syi'ah Asas Politik Kanjeng Nabi Muhammad SAW Asuransikan dirimu dengan doa ini Asyura asyuro At-Taqrib Audio awjibah Ayat-ayat Keagungan Nabi Ayatollah Bahjat qs Ayatullah Nuri Hamadani Ayatullah Shafi Ghulpaghani Ayatulloh Az-Zahra bab Bagaimanakah Bahagia? bahagia Bahasa Agama BANGGALAH MENJADI BANGSA INDONESIA Bangsa Iran Bangsa Persia Bantahan Keras Bahwa Syiah Pengikut Ibn Saba' Bedah Buku Putih Mazhab Syiah Berbahagia karena berbagi jalanNya berbuat baik Berdzikir dalam Perspektif Imam Khomeini Berita Berkah Sang belahan jiwa Nabi SAW amp; Doa Ziarah padanya Bersama Tuhan Di Bulan Suci bersuci bertindak Berwisata dengan Kemuliaan Fatimah Azzahra Betulkah Syi'ah Mengkafirkan Sunni? bijak Biografi Biografi Allamah Thabathaba'i Biografi Imam Ali Biografi Ulama Syiah Bisik-bisik Obama Tentang Islam di Indonesia Budaya Budaya & Gaya Hidup Budaya amp; Gaya Hidup Buku Putih Mazhab Syiah: Fakta Eksistensi Syiah Bulan bung karno Bung Karno pun Napak Tilas ke Imam Husain di Karbala Bung Karno pun Ziarah Imam Husain di Karbala Buya Syafi'i Ma'arif Cahaya Cahaya Nabi Muhammad Cahaya Nabi Muhammad saw Cahaya Tuhan cak nun CARA MENDIDIK ANAK ala AMIRUL MUKMININ ALI BIN ABI THALIB (S.A) cerita cerita sufi Chat Cinta Cinta Anugerah Terindah Cinta kepada Husein Cinta kepada Nabi SAW Cinta Kepada Keluarga Nabi Muhammad SAW Cinta Menyatu dalam taat kepadaNya Cinta Rasulullah SAW Kepada Empat Sahabat Radhiyallahu'anhum Copernicus corak filsafat Syiah Dan Sinterklas Turut Melakukan Aksi Intifadah Bela Palestina Daras Akidah Daras Akidah MIsbah Yazdi Definisi Roti Deklarasi Bersama Pulangkan Pengungsi Sampang Delapan jalan menghapus dosa Demonstrasi di Yaman Dialog Newton Diam diskriminasi Do’a Doa Adilah Doa Adilah adalah salah satu doa yang dianjurkan dan diajarkan untuk mencegah kita kehilangan iman saat ajal menjemput nanti. Doa Ahad (Janji Setia) Doa Hari Jum’at Doa Jausyan Kabir Doa Keamanan Doa Kumayl/Hazrat Haidr as doa perpisahan ramdhan doa ramdhan Doa Tawassul Nabi dan Ahlulbaitnya yang suci Doktrin Dosa dua belas imam dunia islam Dunia Islam dzulhijah Editorial Empat Hal Yang Mematikan Hati Enam Hal Yang Dapat Menghapus Amal Kebaikan enggan Epistemologi Agama Eskalasi Intoleransi Takfiri di Yogyakarta etika Ramadhan Face Off "Palestine" Fajar 5 Simbol Persatuan Sunni-Syiah FAKTA FATIMAH Faktor Faktor Pemicu Perpecahan falasi Falsafah Kebangkitan Imam Husain Fana Fana dalam dunia Irfan fathimah Fathimah as tentang Keagungan Al-Qur'an fathul bari Fatimah 'alaihassalam FATIMAH AZ- ZAHRA: IBU dari AYAHNYA dan PENGHULU SELURUH WANITA fatwa Fatwa Fatwa Sesat yang mensesatkan fatwa imam Khamenei Fatwa Marja' Fatwa Sayid Khamenei Larangan Mencaci Sahabat dan Simbol-Simbol Ahlussunnah Fenomena Alam fikih fikih ibadah Filosofi Filsafat Filsafat Iluminasionis Filsafat Islam filsafat Kant Filsafat Nahwu fiqh Fiqh Ibadah fiqih Syiah Fiqih syiah najis Firaun Fisafat Fitnah Syiah fuqoha gagal memahami syiah gaib Galileo Gallery Gerakan Politik-Sosial Imam Khomeini Gereja Ghadir Ghadir Khum golden ways Grand Syaikh Al Azhar : Fatwa Larangan Pembunuhan Muslim Syiah Meredam Konflik Sektarian gubernur gubernur mesir Guru hadis hadis ahlulbait hadis syiah Hadist Hadist Rosululloh Hadist Tsaqalain hadits Hadits hadits 12 khalifah. khulafa ar Rosyidin hadits ahlulbait hadits nabi haji Haji Langganan Hajj (The Pilgrimage): Menghampiri Allah Swt hak hak asasi manusia HAK IBU DAN HARI IBU hak sahabat hak teman HAKEKAT NISFU SYA'BAN Hakekat Puasa Menurut Perspektif Al-Quran Hakikat Dzikir Hakikat Syafaat dan Tawassul Menurut Al-Quran hakim Hakim Cium Tangan Terdakwa Halilintar HAM hamba Harapan Hari Internasional al-Quds di Semarang diikuti oleh ribuan orang yang cinta kemerdekaan dan perdamaian hari kemenangan Hari Raya Orang Berpuasa Harmoni Sunnah-Syiah di Irak Harmoni Titik-Temu Sunni/NU dan Syiah harmonis hasan al banna HASAN AL BANNA DAN PROGRAM PENDEKATAN SUNNI-SYIAH hasan al bashri Hasan al-Mujtaba Hati hawa nafsu hawa nafsu dalam al quran hadits hawa nafsu menurut syiah Hedonis Penyakit Kehidupan Hermeneutika hikmah hikmah imam Ali as Himah Hisbulloh Houthi hubungan hubungan antara agama dan akhlak hudud hukum hukum Islam hukum Qiyas hukum Tuhan Hume humor husain husain fadhlullah HUT RI ibadah wanita ibnu hajar ibu Ibu Kaum Mukminin dan Keutamaan Wanita Muslim Pertama Ideologi Syi'ah Idul Qurban dan Penyembelihan ihtiyath ijtihad ikhtilaf ilahi Ilmu Ilmu Agama Ilmu Firoq Image imam imam 12 imam ali Imam Ali Adalah Rahmat Imam Ali Al Ridho as Imam Ali ar-Ridha imam ali bin abi thalib Imam Ali dan Dua Orang Yahudi Imam ALi dan Filsafat Nahwu imam ali khamenei Imam Ali Zainal Abidin Imam Ali Zainal Abidin as Imam As-Shadiq Imam Asajad Imam Hasan Imam Hasan al mujtaba Imam Hasan dalam literatur Syiah Imam Hasan menurut Syiah Imam Husain IMAM HUSAIN PRIBADI DIDIKAN RASULULLAH SAW. Imam Husain Tragedi Karbala Imam Husein imam ja'far shadiq Imam Ja'far Shadiq dalam Mengurai Penyimpangan Imam Jafar Imam Jafar Asshadiq as imam Jafar shadiq as Imam Jafar Sodiq Imam Jawad imam khomeini Imam Khomeini Membangkitkan Kesadaran Umat Imam Khumaini Imam Mahdi Imam maksumin Imam Musa Al Kazhim as Imam Musa Kazhim as Imam Musa Kazim Imam Sajjad Imam Syiah imam syiah. imam ahlulbayt as IMAM ZAMAN as imamah Imamah amp; Wilayah imamah dan khilafah Imamah Imam Ali Imamah menurut syiah Iman iman dan amal. korelasi iman dan amal individu Indonesia indonesia merdeka Info Syi’ah Info Syiah Instropeksi Diri Internasional Iran Iran-kah Bangsa Yang Dijanjikan Dalam Surat Muhammad? Iranphobia dan Syiahphobia Irfan Irfan amp; Tasawuf Irfan dan Akhlak Irfan dan Filsafat Irfan Praktis Irfan Teoritis ISIS Berencana Teror Iran ISIS Perusak Citra Islam Muhammadi (Saw) iskandariah Islam islam damai Islam dan Keindonesiaan islam nusantara Islamisme Islamphobia israel istibra ISTIKHARAH DENGAN TASBIH Jabatan itu tidak lebih berarti dari sepatuku Jabir ibn Abdullah Al-Anshari Jadilah Orang Baik jagalah persatuan umat Jalaludin Rahmat Jalaludin Rumi Jangan Ada Ruang di Indonesia untuk Terorisme Jangan berpangku tangan Jawa Jejak-jejak Imam Ali pada Bendera Macan Ali Cirebon Jokowi Jokowi: Gus Dur tak rela konstitusi diremehkan judul Jurnalis Juru Selamat Kalau Di Jawa Ada Wali Songo Di Bali Punya Wali Pitu Kamu adalah Kebiasaanmu Kanjeng Nabi SAW Karbala KATA DAN UJARAN KATA-KATA YANG MEMBUAT ABU THALIB MANTAP keadilan kebahagiaan Kebangkitan Imam Husain keberkahan bulan ramadhan Kebhinekaaan Kedatangan Imam Mahdi as Kedudukan Bersikap Jujur Dalam Hidup kedudukan perempuan Kefakiran dan Kebakhilan kegagalan memahami syiah Keharmonisan Sunni-Syiah di Masjid Yardyam Rusia Kehendak Bebas Dan Takdir kehidupan Kehidupan Ali ibn Abi Thalib Keilmuan Islam Kejahilan yang paling besar kelahiran keledai Keluarga Nabi KELUH KESAH KAWAN (1) KELUH KESAH KAWAN (2) Kemaksuman Nabi dalam Perspektif Al-Quran Kemaksuman Nabi Muhammad SAW Kemaksuman Para Nabi Menurut Syiah Kembali Kepada Keaslian Jatidiri Manusia Kemenag Gelar Dialog Lintas Guru Agama Untuk Tingkatkan Toleransi Kemenangan Sudah Dekat kemiskinan Kenabian Kenapa Selalu Berpecah-belah? Kepeloporan Syiah di bidang Ilmu Kalam Kepemimpinan Dan Imam Maksum Kepler kerajaan aceh kerjasama Kesatria Karbala Ali akbar kesetaraan Kesucian ketenagakerjaan Keteraturan Keteraturan Fenomena Semesta Ketika Anak Melawan Kita Ketika Binatang-Binatang Berhaji Ketuhanan keutamaan bulan Keutamaan Hari dan Bulan Sya'ban khalifah khilafah khomeini Khotbah 1 Khurasan khutbah Imam Ali as Kilas Balik Murtadha Muthahhari kisah kisah bijak kisah hikmah Kisah Romantis Keluarga Kenabian Kisah sakitnya Rasul sebelum Wafat Kisah sebuah cincin Mulia Kita atau Imam Zaman yang Ghaib? Kita Beragam kitab kitab syiah Koalisi Saudi-Zionis Gagal Tenggelamkan Isu Quds dan Palestina Konsep Ketuhanan Konsep Ketuhanan Dalam Filsafat Konsultan Nikah Saudi bolehkan suami pukuli istri secara Islami Korban Crane kristen Kritik Israel Kumail kurr Lagu Kebangsaan Lahirnya Sang Putera Ka'bah lailatul qadar menurut syiah lailatul qadr Larangan Menolak Peminta Lau Kana Bainana Al-Habib Law Kana Bainana Lentera Ilahi lidah Link logika Lord of The Ring luqman luqman hakim Ma'arif Ma’rifah madzhab Ja'fari makna haji Makna Kesyahidan Makna Syahadah Makrifatullah malaki tabrizi malam di malam lailatul qadar malik asytar mantan Walikota London diskors manusia manusia dan alam semesta Masa Dhuhur Masa IMAM ZAMAN as masalah masehi masuknya islam masyarakat Matahari mazhab Melatih Diri Melatih Diri untuk Hidup Melihat Allah Melihat Tuhan Memohon Taufik Mempelajari Ilmu Agama Menahan Tangisan Si Miskin Menakar Kualitas Sang Mufti Ketika Murka Mencegah Predator Anak Menembus ruang dan waktu bersama Jibril Mengapa Asyura Diperingati Tiap tahun Mengapa Menangis Atas al Husain mengenal hawa nafsu Mengenang dan Berbahagia Menggalang Persatuan Seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi SAW Menghadapi Kemarahan Dengan Santun Menghampiri Allah Swt menjadi manusia haji Menjadi Musafir Yang berhasil Menjaga Amalan MENJAGA HATI amp; LIDAH menjawab fitnah menjawab tuduhan menolak buku panduan MUI Menolak syiah Menyangkal Filsafat Hampa Merdeka mesiah Milad Fatimah Az Zahra as Mimpi yang Terbeli Motivasi Qurani Mozaik muamalah mudhaf Muhammad Muhammad saw Muhasabah diri Muhsin Labib MUI MUI dan Syiah MUI dan Tugas Mempersatukan Umat mujtahid mukallid Mukjizat Nabi Mukmin Adalah Sekufu Bagi Mukmin Munajat/Doa Murid murtadha muthahhari muslimah muthahhari muthlaq Mutiara Ahlulbait Mutiara Hikmah mutiara imam Ali as MY MOTHER IS THE MIRROR OF MY LIFE MY MOTHER IS THE MIRROR OF MY LIFE (2) Nabi Nabi Muhammad nahjul balaghah najasah Najh al-Balaghah nakhai nama Allah Nasab Imam Ali Nasehat Imam Khomeini (qs) untuk Seorang Muslim nashiruddin Nasional Nasionalisme Nasruddin Natal Dan Teologi Cinta Neo Teologi Nikah Mut`ah Nilai dan Kadar Manusia NKRI Harga Mati nominalisme NU Meminta Jokowi Bubarkan Ormas Keagamaan Anti Pancasila Nur Muhamad Nur Muhammad Nusantara Opini Orang tua dan orang hitam tidak akan masuk surga Orang yang berilmu dengan orang yang beriman sangat berbeda Orang Yang Sombong ORATOR ZALIM Orde Baru ormas ahlulbait indonesia Ormas Anti Pancasila Harus dibubarkan Pahala Memaafkan pajak pancasila Pancasila Jaya Pandangan Imam Ali as Tentang Kebodohan Pandangan Ulama dan Sejarahwan Tentang Imam Ali Zainal Abidin as Panjang Umur Para Sahabat PBNU pejabat Pelajaran Dari Yang Telah Berlalu pembalasan Pembantaian Imam Husain PEMBENCI DAN KEBENCIAN pembicara Pembuktian Wajibul Wujud Pemicu pemikiran Pemikiran dan Kepribadian Imam Khomeini Bagi Dunia pemimpin islam Pemimpin Non Muslim penalaran Pencipta Pencipta Lagu pendekatan sunni syiah pendengar Pengakuan Mahasiswa Asal Myanmar Tentang Syiah Pengangkatan Yazid Pengaruh Buruk Malas dan Solusinya pengertian pengetahuan Pengetahuan memberikan manusia wawasan dan kesadaran Pengetahuan menurut Imam Ali as Pengetahuan Umum Penghalang Kehadiran Hati Ketika Shalat Penghancuran Situs Kuno: dari Suriah hingga Yogya Penghormatan Imam Ali as Kepada Para Tamu Pengorbanan Imam Ali bin Abi Thalib as untuk Tamu penguasa islam Pengungsi Sampang Penolakan Ulama Islam Terhadap Gerakan Takfiri Pentingnya Sejarah PERANG MELAWAN KEBODOHAN Perbedaan Tidak Harus Diseragamkan perempuan perempuan muslimah Peringatan Wiladah Al-Mahdi Afs Peristiwa Karbala Permainan Politik di Balik Dukungan Wahabi Salafi Takfiri pernikahan Pernyataan Perpecahan persahabatan sunni-syiah Persatuan persatuan islam Persatuan Islam dalam Perspektif Imam Ja'far as Persatuan Syiah-Sunni persaudaraan sunni-syiah persaudaraan umat Persefektif Al-Quran Perspektif Perspektif Imam Jafar Shadiq as tentang Sumber Pengetahuan Perspektif Jendral Gatot tentang Persatuan dan Pertahanan Indonesia Perspektif/Opini Pertolongan Allah Pesan Pesan Asyuro Sayidah Zainab Pesan Asyuro Sayidah Zainab as Pesan Asyuro Sayidah Zainab Singa Bani Hasyim Pesan dan Nasehat untuk MUI Pesan Haji Ayatollah Sayyid Ali Khamenei 2016 Ini Hadirkan Tetesan Airmata Pesan Haji Oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei 2016 Ini Hadirkan Tetesan Airmata Pesan Haji Rahbar 2017 pesan imam ali Pesan Majma Jahani Ahlul Bait PESAN NATAL AYATULLAH KHAMENEI pesan persahabatan Pesan Rahbar Pesan Syahid Mohsen Phobia Terhadap Syiah? Itulah Desain Kepentingan Barat Pilkada Piramida Planet Planet Matahari plato Pokoknya kambing walaupun bisa terbang praktis Presiden Presiden Perintahkan Aparat Cegah Aksi Teror Saat Natal pria dan wanita Primordialisme Prinsip Kemahdian Dalam Al-Qur'an Profil Ahlulbait proklamasi Puasa puasa batin puasa lahir puasa ramadhan puisi Puteri kesayangan Nabi Putin Qiyas menurut Syiah Qosim sulaemani Quds Day Dalam Pandangan Imam Khomeini ra Quds Day in Semarang Quote Qur'an quraish Shihab RACHEL CORRIE CUKUPLAH MENGENALIKU Rahasia Bulan Rahasia Halilintar Rahasia Matahari rahbar Raja Saudi ramadhan ramadhan dalam hadits rasulullah dan ahlulbait Rasulullah SAW Simbol Persatuan realitas Rektor IAIN: Banyak Titik Temu Sunni (NU) dan Syiah Rencana Allah Pasti Indah Rene Descartes renungan renungan akhir ramadhan Renungan Tengah Malam retorika Revolusi revolusi iran Revolusi Mental amp; Aku (Bukan) Siapa risalah Rizqi Romawi Rosululloh Ruh Saat Tidur Rukyatullah rumah tangga RUMAH TANGGA YANG SEHAT PONDASI KOKOH SEBUAH NEGARA Rusia Komitmen Dukungan Kepada Negara-Negara Islam sahabat Sahabat Nabi Sahabat Nabi SAW sains Salah Memahami Hukum salman Sambut Tahun Baru Rahbar Menyampaikan Pesan Khusus untuk Rakyat Iran Sampah Sampah Hati Samudera Hindia Masa Depan Ekonomi Dunia Sastra Sastra Barat Sastra Islam satu tuhan Saudi Saydah Fatimah Sayid Hasan Alaydrus Sayidah Fatimah sayyid Ali Khamenei Sayyid Hasan Khomeini Sayyidina Hasan Sebaik-baik manusia Sedekah seimbang sejarah sejarah islam Sejarah Perkembangan Syiah di Indonesia sejarah syi'ah Seluruh manusia tertidur pulas. Ketika ajal tiba mereka baru sadar Semua Tentang Ali Karamallahu Wajhah seni Senjata Musuh Masa Kini Seorang penjual keripik singkong Seri Tanya Jawab Irfan Serial Karbala Seruan Kanjeng Nabi SAW sesat Setan setan tidak disiksa api neraka Setelah Kunjungan Raja Saudi: Melawan Ekstremisme? shahifah Mahdiyyah shalat shalat sufi Siah Nusantara Siapa "Habib" itu? Siapa dari kita yang paling banyak memakan kurma? siapakah ahlulbait nabi Sifat Af'aliyah SIfat Allah Sifat Dzatiyah Simbol Keagungan Spiritualitas Simbol Kesabaran Ahli Bait as Simbol Persatuan Dunia Islam Sirah Sirah Ahlulbait as skeptisisme skolastik socrates soekarno Sofis sosial studi skolastik Sumber-sumber Pendanaan ISIS Sunan Kali Jaga sunni sunni syiah Sunni-Syiah di Nusantara Sup Panas surat surat imam ali surat malik asytar Surat Muhammad syafaat Ahlulbait as Syafaat dan Optimisme Syafaat Nabi syahadah Syahid Murtadha Muthahhari Syaikh Al Azhar syarat. syarif radhi Syed Ahmad Baragbah tentang Ahlulbait dalam Hadits Nabi Syed Ahmad Baragbah tentang Syiah Dan Salah Faham Terhadapnya Syed Ahmad Baragbah tentang Taqiyah Menurut Islam Syiah syiah aceh Syiah adalah madzhab Islam Syiah adalah muslim syiah ali syiah antara iran dan indonesia Syiah dalam Lisan Rasulullah Saw Syiah Houthi syiah imamiyah Syiah Indonesia Syiah Islam Syiah Isna Asyariyyah Syiah Menjawab Syiah menjawab Tasawuf Syiah menurut Syiah syiah nusantara syiah saudi Syiah Sesat Syiah takwa Syiah Tidak Sesat Syiahisasi syiahnusantara Syiria syukur ta'abbudi Tabayun tabayun Syiah TABIAT MENGKAFIRKAN tabiin Tafaqquh Fiddin Tafsir Tafsir al-Quran tafsir birrul walidaen Tafsir Cemerlang tentang Islam Nusantara Tafsir Hikmah Tafsir Maudhu'i Tafsir Mudah Tafsir Surah al-Falaq Tafsir Surat AN-Nas tafsir syiah Tafsir Tematik Tahajud Menurut Ajaran Ahlul Bait As Takdir dan Logika Takfiri Takfirisme takhalli taklid TAKWA takwa bulan ramadhan takwini tamar Tangisan Pemimpin Iran Atas Tragedi Mina Tanya Jawab Tanya Jawab Irfan Tanya Jawab Isyu Fitnah terhadap Syiah Dengan Ahlinya Tanya Jawab Tasawuf Taqi Misbah Yazdi taqiyah Taqiyah Identik dengan Kemunafikan? taqiyyah Tasawuf Tasawuf dan Irfan Tasawuf Praktis Tasawuf Teoritis Tasbih Semesta Tashawuf Tasyri Tauhid Tauhid Dzat TAUHID PADA WUJUD MANUSIA Tauhid Semesta Tauhid Sifat Tawadhuk Kepada Manusia tawassul Tawassul 14 Manusia Suci tembang jawa Tentang Kejujuran Tentang Orang Arif Tentang Usia teologi teologi syiah teoritis terjadi Terjemah Al-Qur'an TERLAMPAU BERSUKACITA Ternyata Penemu Musik Adalah Orang Islam teror Thaharah Thomas Hobbes Tokoh Tragedi Karbala tragedi pembantaian keluarga nabi Tribute to International Quds Day 2012 Tuhan tuhan yang ghaib Tujuan Karbala Tukang cukur Tukang cukur dan Keberadaan Tuhan TV Indosiar Merevisi Fitnah Tentang "Syiah Wukuf di Karbala" Ubay ibn Ka’ab udul Ufuk ukhuwah ukhuwah Islam ukhuwah Sunni Syiah ulama Ulama Sunni Ulama Syiah Ulama Tafsir ulil amri Ulumul Qur'an Ummul Mu`minin Aisyah Berkisah Tentang Kemuliaan Sayyidah Fatimah as undang-undang undang-undang ketenagakerjaan uqala'i Urgensi Ukhuwah Islamiyah amp; Ukhuwah Wathoniyah Ushul Fikih Ustadz Muhsin Labib: Kilas Balik Murtadha Muthahhari Ustadz Taufiq Ali Yahya tentang Tawassul Uswah Video Videos Wafat Wajibul Wujud wali wali faqih Wali Sanga Wani Ngalah Luhur Wekasane wanita wanita muslim wanita muslimah wanita pilihan Warga Syiah Tolak Ubah Keyakinan Wartawan Koran Independent 'Shock' Berkisah Liputannya Tentang Long March Arbain Wasiat Imam Ali Kepada Umat Islam Wasiat Imam Jafar Shadiq Wawancara Wawasan Keislaman Wayang Kulit Wiladah "Sang Penunggang Terbaik" Wilaya'iyah Fakih wilayah Wirid As Sakran wudhu Yaman Yang paling menakjubkan Yazid berkuasa Yazid Naik Tahta Yesus dalam pandangan Imam Ali Bin Abi Thalib as yunani Zainab Cucu Rasulullah SAW Ziarah Kubur zulfikar
false
ltr
item
syiahnusantara.com: Ibu Kaum Mukminin dan Keutamaan Wanita Muslim Pertama
Ibu Kaum Mukminin dan Keutamaan Wanita Muslim Pertama
syiahnusantara.com
http://www.syiahnusantara.com/2016/06/ibu-kaum-mukminin-dan-keutamaan-wanita.html
http://www.syiahnusantara.com/
http://www.syiahnusantara.com/
http://www.syiahnusantara.com/2016/06/ibu-kaum-mukminin-dan-keutamaan-wanita.html
true
1073726697356742094
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy